“ദേവഭൂമിയിലെ സോമയാഗം”

Prathvi / Earth

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥

Agni / Fire

अग्निं प्रज्वालितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् ।
हिरण्यमनलं वन्दे समृद्धं विश्वतोमुखम् ॥

April 30 - May 5, 2023 at Kaithapram, Kerala

Soma Yaga is one of the most important Yaga in the yagna culture. Agnishtoma Soma Yagam is the very important one among seven soma yagas and very rare in Kerala and for the first time in 200 years in North Kerala.
Kaithapram, a beautiful village in Kannur District, Kerala will be hosting the yaga during 30th April – 5th May 2023!

The Agniadhanam – indicating the start of the Yaga is being performed on 2nd and 3rd May 2022.

The Yajamanan & Pathanadi

Dr. Vishnu Nmboodiri K and his wife Dr. Usha Antharjam will adorn the position of Yajamana and Pathanadi of the yaga. Dr.Vishnu Namboodiri, Kombankulam Illam, is a Sanskrist scholar and Director of Payyannur regional centre, Sree Sankaracharya University of Sanskrit.

Main Schedules

April 30

Prayashchithapashu, Shala pravesham, Apsudeeksha, Deekshaneyeeshti

May 1

Prayaneeyeshti, Somakrayam, Athithyeshti, Pravargyasambharam, Upasath, Subramaniahwanam

May 2

Utharavedi, Sadomandapam, Yoopahuthi, Yoopam making, Yoopasthapanam, Vaisarjanahomam, vastheevari

May 3

Pravargya, upasad

May 4

Sutyam - praathassavanam Madhyandinasavanam Thritheeyasavan

May 5

Suthyam, Yajnapucham, Udayaneeyam, Avabhrudham, Burning the Yagashala, Udavasaneeyeshti, Agnihothram

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

यज्ञसंस्कृतिर्हि भारतसंस्कृतेरात्मा । भगवद्गीतासूच्यते -
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ – इति ।

ആധാനം തനയസ്യ പുംസവവിധിഃ സീമന്തജാതാഹ്വയാ നിഷ്ക്രാമോfന്നവിധിഃ ക്ഷുരോപനയനേ ത്രീണി വ്രതാനി ക്രമാത് ഗോദാനഞ്ച സമാപനം വ്രതവിധേഃ പാണിഗ്രഹോfഗ്ന്യാഹിതിഃ
ആത്മനി സ്വപ്രകാശാഗ്നൌ ചിത്തമേകാഹുതിം ഹുനേത് അഗ്നിഹോത്രീ സ വിജ്ഞേയഃ ഇതരേ നാമധാരിണഃ
സഹയജ്ഞാ പ്രജാ : സൃഷ്ട്വാ പുരോ വാച പ്രജാപതി : അനേന പ്രസവിഷ്യദ്ധ്വമേഷ വോസ്തിഷ്ട കാമധുക് ദേവാൻ ഭാവയ താനേ ന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വ : പരസ്പരം ഭാവയന്ത: ശ്രേയ : പരമ വാപ്യസ്വഥ

ദേവഭൂമിയിലെ സോമയാഗം

Gallery

लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु

Events

Contribution to a Good Cause

समानी व आकूति: समाना ह्रदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति॥

Connect with us

Address

Kaithapram, Mathamangalam PO,
Kannur, Kerala - 670306